logo-1
logo-2
logo-3
logo-4
logo-5
logo-6
logo-7
logo-8

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.Operacja mająca na celu innowacyjne wykorzystanie fitosanitarne i nawozowe nowej generacji odmian rzodkwi oleistejw integrowanej uprawie roślin; innowacyjne działania marketingowe” ,współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

logo-menu-small
ihar

BADANIA IHAR-PIB Oddział Bydgoszcz

Ścisłe badania poletkowe - zastosowanie międzyplonu w uprawie buraka cukrowego na stanowisku zasiedlonym mątwikiem burakowym H. schachtii

Badania zaplanowane w 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024 latach operacji.
Oceniony będzie efekt antymątwikowy (Heterodera schachtii) i potencjalna
wartość nawozową biomasy z uprawy międzyplonowej nowych odmian/rodów rzodkwi oleistej na czarnej
ziemi zasiedlonej mątwikiem burakowym, usytuowanej na polu doświadczalnym Oddziału IHAR-PIB w
Bydgoszczy.
Ocenie podlegać będą: dynamika wzrostu roślin, plon świeżej i suchej masy części nadziemnej i korzeni
(koniec października), zawartość i nagromadzenie w plonie podstawowych składników pokarmowych: N, P, K,
Mg, Ca i Na oraz wpływ korzeni na właściwości fizyczne gleby oraz oddziaływanie antymątwikowe (badanie
zwięzłości gleby i zawartości wody oraz liczebności H. schachtii przed wysiewem roślin – na początku
sierpnia, przy zbiorze biomasy międzyplonu – pod koniec października i pod koniec marca kolejnego roku,
a zawartości substancji organicznej w 1. i 3. wymienionym terminie).

FOT. 1
FOT. 2 Doświadczenie ścisłe poletkowe na glebie zasiedlonej przez mątwika burakowego (H. schachti)
FOT. 3 Uprawa rzodkwi oleistej na glebie zasiedlonej przez H. schachti.
FOT. 4 Uprawa facelii błękitnej na glebie zasiedlonej przez H. schachti.
FOT. 5 Uprawa gorczycy białej na glebie zasiedlonej przez H. schachti.
FOT. 7 Doświadczenie ścisłe poletkowe uprawa międzyplonów na stanowisku zasiedlonym przez G. rostochiensis -sierpień 2022.
FOT. 8 Doświadczenie ścisłe poletkowe uprawa międzyplonów na stanowisku zasiedlonym przez G. rostochiensis – wrzesień 2022.
FOT. 8.1 Doświadczenie ścisłe poletkowe uprawa międzyplonów na stanowisku zasiedlonym przez G. rostochiensis – październik 2022.
FOT. 9.1 Doświadczenie ścisłe poletkowe uprawa międzyplonów na stanowisku zasiedlonym przez G. rostochiensis – luty 2023.

Ścisłe badania poletkowe zastosowanie międzyplonu w uprawie ziemniaka na stanowisku zasiedlonym mątwikiem ziemniaczanym Globodera rostochiensis i w monokulturze

Doświadczenie ścisłe poletkowe przeprowadzane są na glebie płowej typowej zasiedlonej mątwikiem ziemniaczanym (Globodera rostochiensis).
Testy odbędą się na wydzielonej do badań z organizmami kwarantannowymi części pola Oddziału IHAR-PIB w Bydgoszczy w 2021/2022,
2022/2023 i 2023/2024 latach operacji. Oceniony będzie efekt antymątwikowy (Globorera rostochiensis) i potencjalna wartość nawozową biomasy
z uprawy międzyplonów (rzodkiew oleista, facelia błękitna i gorczyca biała).
Ocenie podlegać będą: dynamika wzrostu roślin, plon świeżej i suchej masy części nadziemnej i korzeni (koniec października), zawartość
i nagromadzenie w plonie podstawowych składników pokarmowych: N, P, K, Mg, Ca i Na oraz wpływ korzeni na właściwości fizyczne gleby
oraz oddziaływanie antymątwikowe analogicznie jak w przypadku doświadczeń z uprawą międzyplonów na stanowisku zasiedlonym mątwikiem
burakowym.

FOT 9.3 Otwory w glebie powstałe po zamieraniu korzeni rzodkwi oleistej.
FOT 9.3 Otwory w glebie powstałe po zamieraniu korzeni rzodkwi oleistej.
FOT. 9.4 Pobieranie biomasy części nadziemnej i korzeni do analiz biochemicznych.
FOT. 9.5 Doświadczenie poletkowe na stanowisku uprawy ziemniaka w monokulturze (duża presja agrofagów ziemniaka).

Badania w monokulturze ziemniaka 
Badania poletkowe dotyczą wpływu zmodyfikowanej uprawy w międzyplonie rzodkwi oleistej roślin na stanowisku z uprawą ziemniaka
w monokulturze (przy dużej presji agrofagów) na stopień porażenia ziemniaka przez ważne gospodarczo patogeny grzybowe.

Badania wdrożeniowe

W wytypowanych w woj. kujawsko-pomorskim (Krajna, Pomorze i Kujawy) 4 gospodarstwach rolnych (do badań w 2./3. roku operacji) należących do współrealizatorów operacji przeprowadzone zostaną wdrożeniowe doświadczenia pasowe, które pozwolą na porównanie i ocenę oddziaływania zmodyfikowanej (poprzez przedłużenie okresu wegetacji roślin) technologii uprawy międzyplonowej 3 genotypów/odmian rzodkwi oleistej (Romesa, Rolsema i ród rzodkwi o długich korzeniach) oraz gorczycy białej Bardena lub facelii błękitnej Asta na populację H. schachtii, strukturę gleby, porażenie roślin ziemniaka przez patogeny grzybowe . Stanowiska wybrane zostały w zróżnicowanych lokalizacjach z glebą płową typową lub czarną ziemią, przy różnych ilościach i rozkładzie opadów, co wpłynie na konieczność dostosowania uprawy do lokalnych warunków siedliskowych

FOT. 9.6 Facelia błękitna i gorczyca biała w doświadczeniach w Wilczych Jarachwrzesień 2022.
FOT. 9.7 Rzodkiew oleista w doświadczeniu w miejscowości Sadkowski Młyn.
FOT. 9.8 Ocena biometryczna gorczycy białej w miejscowości Radzicz, październik 2022.
FOT. 9.9 Pomiar zwięzłości gleby, w miejscowości Radzicz, wrzesień 2022.
FOT. 9.91 Ocena plonu biomasy gorczycy białej w doświadczeniu w miejscowości Wilcze Jary, październik 2022.
FOT. 9.92 Ocena plony biomasy rzodkwi oleistej w doświadczeniu w miejscowości Sadkowski Młyn, październik 2022.

Badania laboratoryjne

Pobrane próby gleb z doświadczeń ścisłych poletkowych i badań wdrożeniowych poddawane są analizom nematologicznym i fizyko-chemicznym
w IHAR-PIB Bydgoszcz. Próby gleb do badań pod kątem wielkości populacji mątwika burakowego i ziemniaczanego pobierane są z głębokości
0–25 cm, suszone i przesiane przez zestaw sit, w celu odrzucenia części organicznej i zanieczyszczeń. Cysty wyekstrahowane z gleb oceniane są
pod kątem zawartości żywych larw przy użyciu mikroskopu stereoskopowego.

FOT. 9.93 Obserwacje mikroskopowe – larwy i jaja H. schachti.
FOT. 9.94 Cysty mątwika ziemniaczanego patotyp Ro1 wyizolowane z próby gleby pobranej z poletka doświadczalnego na terenie IHAR-PIB Bydgoszcz.
FOT. 9.95 Larwa mątwika ziemniaczanego.
logo-sekca-glowna